සහතිකය

පේටන්ට් සහතිකය

 • පේටන්ට් සහතිකය (1)
 • පේටන්ට් සහතිකය (2)
 • පේටන්ට් සහතිකය (3)
 • පේටන්ට් සහතිකය (4)
 • පේටන්ට් සහතිකය (5)
 • පේටන්ට් සහතිකය (6)
 • පේටන්ට් සහතිකය (7)
 • පේටන්ට් සහතිකය (8)
 • පේටන්ට් සහතිකය (9)
 • පේටන්ට් සහතිකය (10)
 • පේටන්ට් සහතිකය (11)
 • පේටන්ට් සහතිකය (12)
 • පේටන්ට් සහතිකය (13)
 • පේටන්ට් සහතිකය (14)
 • පේටන්ට් සහතිකය (15)
 • පේටන්ට් සහතිකය (16)
 • පේටන්ට් සහතිකය (17)
 • පේටන්ට් සහතිකය (18)

ගෞරව සහතිකය

 • 2006 කොන්ත්‍රාත්තුවට අනුකූල සහ විශ්වාසවන්ත ව්‍යවසාය

  2006 කොන්ත්‍රාත්තුවට අනුකූල සහ විශ්වාසවන්ත ව්‍යවසාය

 • 2007 Yangzhou ප්‍රසිද්ධ සන්නාම නිෂ්පාදන සහතිකය

  2007 Yangzhou ප්‍රසිද්ධ සන්නාම නිෂ්පාදන සහතිකය

 • 2008 Jiangsu පළාතේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ලකුණ

  2008 Jiangsu පළාතේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ලකුණ

 • 2010 Jiangdu දිස්ත්‍රික්කයේ ගුණාත්මක කාර්යයේ උසස් ව්‍යවසාය

  2010 Jiangdu දිස්ත්‍රික්කයේ ගුණාත්මක කාර්යයේ උසස් ව්‍යවසාය

 • 2012 දිළිඳුකම පිටුදැකීම සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ උසස් ව්‍යවසාය

  2012 දිළිඳුකම පිටුදැකීම සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ උසස් ව්‍යවසාය

 • 2014 Jiangdu දිස්ත්‍රික්කයේ ආදර්ශමත් සංවිධානය

  2014 Jiangdu දිස්ත්‍රික්කයේ ආදර්ශමත් සංවිධානය

 • 2014 Jiangsu පළාතේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ලකුණු සහතිකය

  2014 Jiangsu පළාතේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳ ලකුණු සහතිකය

 • 2017 අධි තාක්ෂණික ව්යවසාය

  2017 අධි තාක්ෂණික ව්යවසාය

 • 2018 Jiangdu දිස්ත්‍රික් ආදර්ශවත් සංවිධානය

  2018 Jiangdu දිස්ත්‍රික් ආදර්ශවත් සංවිධානය

 • 2020 Little Giant Growth සම්මානය

  2020 Little Giant Growth සම්මානය

 • 2021 Wuqiao නගරයේ හොඳම ව්‍යවසායන් 10

  2021 Wuqiao නගරයේ හොඳම ව්‍යවසායන් 10

 • Alibaba තත්ත්ව සහතික ලත් සැපයුම්කරු

  Alibaba තත්ත්ව සහතික ලත් සැපයුම්කරු

 • චීන නිෂ්පාදන ජාලයේ සහතික ලත් සැපයුම්කරු

  චීන නිෂ්පාදන ජාලයේ සහතික ලත් සැපයුම්කරු